Varstu valla arengukava

Arengukava on Varstu valla pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimise võimalusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele .

 Varstu valla arengukava  on Varstu Vallavolikogu poolt kehtestatud 11.10.2011 määrusega nr 07


Varstu valla arengukava sisaldab hetkeolukorra analüüsi, kajastatakse erinevates valdkondades strateegilised eesmärgid ja tegevused / investeeringud eesmärkide saavutamiseks.
Varstu valla arengukava on koostatud kogu valla territooriumi kohta.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel vaatab Varstu valla volikogu iga aasta hiljemalt eelarvele eelneva aasta 1.oktoobriks arengukava läbi ja võtab vajadusel vastu otsuse arengukava muutmise kohta.

 

Arengukava 2011-2030