Ehitusloa taotlemine

Ehitustegevuse või lammutustegevuse alustamiseks peab kohaliku omavalituse poolt olema väljastatud ehitusluba.

 

Ehitusloa taotlus esitatakse kohalikule omavalitsusele paberkandjal. Ehitusloa taotlus peab olema allkirjastatud selleks volitusi omava isiku poolt.

 

Ehitusloa taotluses esitatakse need ehitise tehnilised andmed, mis on asjakohased ja mida on otstarbekas ja võimalik määrata. Ehitusloa taotluses esitatakse andmed:

1) ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde teostamise korral ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tegija kohta;
2) ajutise ehitise ehitamise korral ajutise ehitise kasutamise aja kohta;
3) ehitise koordinaatide kohta, kui taotletakse ehitusluba ehitise püstitamiseks või laiendamiseks;
4) ehitise nimetuse kohta selle olemasolu korral.

(3) Ehitusloa taotluses esitatakse andmed mitme isiku olemasolu korral iga isiku kohta eraldi.

(4) Ehitusloa taotluses esitatakse andmed iga asjassepuutuva ehitise osa, sealhulgas korteri ja mitteeluruumi kohta eraldi.

 

Ehitusloa taotluse vorminõuded ja esitamise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/233365

 

Üheks võimaluseks taotluste ja teatiste esitamiseks on teha seda käsitsi täidetavate blankettide abil. Selleks tuleb ehitisregistri veebilehelt http://www.ehr.ee vajalikud blanketid välja trükkida, käsitsi ära täita ja esitada paberil kohalikule omavalitsusele.

 

Dokumendid:
Heakorra - ja kaevetööde eeskiri