Üldplaneering

 

Varstu valla üldplaneering on algatatud Varstu Vallavolikogu määrusega nr 6   11.10. 2005.

varstu valla üldplaneering koostati kogu valla territooriumi kohta, et tagada läbi  aladele kasutamis-ja ehitustingimuste määramise valla edasiseks arenguks sobivam maa-ja veealade kasutamine.

 

Varstu valla ruumilise arengu põhimõtted, maa-ja vee-alade kasutamise reeglid ja ehitustingimused on koondatud üldplaneeringu seletuskirja. Seletuskirja lahutamatud osad on üldplaneeringu kaardid: Varstu vald  Põhiplaan M 1:20 000 ja Varstu alevik Põhiplaan M 1: 5000.

 

Varstu valla üldplaneeringule on koostatud kavandatavate tegevuste keskkonnamõju strateegline hindamine, mis algatati Varstu Vallavolikogu otsusega nr 8    14.03.2006.

 

Varstu valla üldplaneering kehtestati Varstu Vallavolikogu määrusega nr 9  18.11.2008.

 

Dokumendid:

ÜP kehtestamine

ÜP koostamise algatamine

ÜP KSH algatamine

ÜP vastuvõtmine

Varstu aleviku põhiplaan

Varstu valla põhiplaan

Varstu valla ÜP seletuskiri