Huvihariduse ja -tegevuse toetused

                                                                          

VARSTU  VALLAVOLIKOGU

 

M Ä Ä R U S

Varstu      

16. detsember 2014   nr 1-1.5/21   

 

 Huvihariduse ja –tegevuse  toetamise kord

 

Määrus kehtestatakse  kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

 

§ 1. Määruse reguleerimisala

                                                                                 

(1) Käesolev määrus sätestab huvikoolis või huvialaringis õppivate laste ja noorte huvitegevuse ja    -hariduse kulude toetamise korra Varstu valla eelarvest.
(2) Huvihariduse ja -tegevuse kulud kaetakse Varstu valla koolides õppivate õpilaste eest 100% ulatuses, kelle elukoht on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Varstu vald.

(3) Huvikooli/ringi sõidu kulusid võib kompenseerida lapsevanema põhjendatud taotluse alusel.

 

§ 2. Taotluste menetlemine ja toetuse eraldamine

 

(1)     Huvihariduse kulude kompenseerimiseks esitab lapsevanem (seaduslik esindajal) üldjuhul Varstu Vallavalitsusele  taotluse  iga aasta 15. oktoobriks, milles on märgitud õpilase andmed, huviringi/huvikooli nimetus, õppeaja kestvus ning õppemaksu, kohamaksu või osalustasu suurus.

(2)     Peale 15. oktoobrit esitatud avaldused, näiteks elukohamuutusest tulenevatel põhjustel, saab rahuldada juhul, kui selleks on olemas eelarvelised vahendid.  

(3)     Taotlused vaatab läbi vallavalitsus ja otsustab toetuse määramise või sellest keeldumise vallavalitsuse korraldusega ühe kuu jooksul taotluse laekumisest käesoleva korra alusel.

(4)     Erandkorras võib vallavalitsust toetust määrata ja maksta kaalutlusotsuse alusel käesolevast korrast lähtuvalt erinevalt.

(5)     Määratud toetus kantakse igakuuliselt esitatud arvete alusel huvikooli/huviringi pidaja arvelduskontole.

(6)     Toetuse arvestust ja maksmist korraldab vallavalistus.

(7)     Vallavalitsusel on õigus kontrollida õpilaste osalemist huvikoolides või huvitegevuses.

(8)     Lapsevanemal/hooldajal on kohustatud 10 päeva jooksul teavitada Varstu Vallavalitsust, kui laps ei osale enam huvikoolis või huvitegevuses.

(9)     Käesoleva korra sätete rikkumise korral on vallavalitsusel õigus peatada huvihariduse toetamine, nõuda toetuse tagastamist või keelduda edaspidi huvihariduse toetamisest.

 

§ 3. Rakendussätted

 

(1)     Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

(2)    Käesoleva määruse  paragrahv 1 lõige 2 jõustub 01.07.2015.

 

 

Ale Sprenk

Volikogu esimees