VARSTU LASTEAED SIPELGAS

 

 KODUKORD 

 

Varstu

1.september 2015.a.     

 

                                      

Varstu Lasteaia Sipelgas kodukord on kinnitatud koolieelse lasteasutuse seaduse §9 lõike alusel hoolekogu otsusega 02.06.2015.a. HK pr.nr.29.

 

1.Üldsätted

1.1.Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

1.2.Kodukord ei sätesta neid asjaolusid, mis on ära kirjeldatud muudes õigus-ja haldusaktides.

1.3.Isiku suhtes, kes ei käitu kodukorra kohaselt, rakendatakse põhjendatud asjakohaseid ja proportsionaalseid meetmeid kehtivates õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

1.4.Kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda lasteasutuse veebilehel. Kodukord on väljas ka välisukse juures oleval infostendil.

1.5.Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

 

 

2.Lapsel on õigus:

2.1.eakohasele, võimetest ja vajadusest lähtuvale õppekasvatustegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel;

2.2.vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;

2.3.osaleda tegevuste kavandamisel;

2.4.saada tagasisidet oma tegevuse tulemuste kohta.

 

 

3.Lapsevanemal on õigus ja kohustus:

3.1.kohustus külastada Varstu valla kodulehel asuvat lasteaia lehekülge. Tutvuda infoga lasteaia infotahvlil;

3.2.teavitada koheselt lasteasutust mobiiltelefoninumbri, elukoha, e-posti aadressi jms. muutumisest;

3.3informeerida lasteasutuse direktorit, kui ei soovi lapse piltide ülesse panekut lasteaia kodulehele ( lasteaias pildistatakse tegevusi ja üritusi);

3.4.teavitada hilisemast saabumisest või puudumisest hiljemalt kella 8.30-ks telefonil 7893324;

3.5.lasteasutuses päeva jooksul haigestunud laps,  peale õpetajalt vastava teate saamist, võimalikult kiiresti lasteaiast ära viia;

3.6.teavitada lasteasutuse direktorit, kui laps on haigestunud nakkushaigusesse;

3.7.anda lasteasutusele teada, kui laps vajab mingis osas erilist hoolt või tähelepanu. Samuti kui on nõudmised või soovitused seoses erivajadustega ( allergia jms.)

3.8.tulla lastele järele hiljemalt 17.45-ks. Lasteasutuse uksed suletakse kell 18.00;

3.9.osaleda lasteaias toimuvatel üritustel. Avalikel üritustel ja pidudel vastutada lapse tegevuse ja käitumise eest;

3.10.saada õpetajalt oma lapsega seotud teavet ja vestelda rühmaõpetajaga;

3.11.osaleda vähemalt 1 kord õppeaastas arenguvestlustel, sest üksnes koostöö tagab lapse arengu ja hea ettevalmistuse kooliks;

3.12. tasuda õigeaegselt igakuise lasteaiamaksu, mis koosneb osalustasust ja toitlustustasust.

 

 

4.Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

4.1.Meie lasteaed on avatud 7.30 – 18.00.

4.2.Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe-ja kasvatustegevuste algust ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava.

4.3.Hommikul annab lapsevanem või lapsevanema poolt eelnevalt volitatud isik lapse isiklikult üle õpetajale teavitades olulisest ( magamata öö jms.) ning järele tulles võtab lapse vastu õpetajalt.

4.4.Õpetajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajale.

4.5.Rühmaõpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel on silmnähtavad haigustunnused           ( nohu, köha, silmade kahjustus, lööve, rusutud olek jms.), samuti kui lapsele on vaja anda päeva jooksul ravimeid või kui lapsevanem ei luba lapsel õue minna. Haige lapse koht on kodus. Vajalik on vältida teiste laste ja lasteasutuse personali nakatumist.

4.6.Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele või selleks volitamata isikule.

4.7.Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia kontakt telefonil 7893324.

4.8.Kui lapsele pole järele tuldud, püüab õpetaja lapsevanemaga telefoni teel kontakti saada ja teavitab olukorrast direktorit. Kui see ei õnnestu, võetakse ühendust valla sotsiaaltöötajaga ja toimitakse tema korralduste järgi.

4.9.Lapsevanem teavitab hiljemalt puudumise esimesel päeval lasteasutust lapse puudumisest ja võimalusel korral ka puudumise kestvusest telefonil 7893324.

 

 

5.Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

5.1.Lapsevanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

5.2.Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidajaga laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.

5.3.Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

5.4.Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutuses viibimise ajal ja teavitab lapse tervise- ja käitumisehäiretest lapsevanemat ja lasteaia direktorit.

5.5.Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi või võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.

5.6.Nakkushaiguste juhtumist või puhangust teavitab lasteasutuse direktor Terviseametit ning avaldab vanematele infotahvlil teate lasteasutuses levivast nakkushaigusest, nimetamata haigestunud või nakkuskahtlusega laste nimesid.

Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

5.7.Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul ( nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse direktori määratud pedagoogiga.

5.8.Lapsel ei tohi lasteaias kaasas olla ohtlikke mänguasju ja esemeid ( noad, mõõgad, püstolid jms.).

5.9.Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid ( kamm, pakk pabertaskurätikuid, vajadusel puhas vahetuspesu).

5.10.Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivad jalanõud, et vähendad komistamis- ja kukkumisohtu.

5.11.Lapsel on korras ( lukud, nööbid ) õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust, mille määrdumine ei tekita probleeme.

5.12.Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, rippuvaid kaunistusi, aasasid, takerduvaid salle jt ohtlikke detaile.

5.13. Ohutuse huvides ei tohi lapsel lasteaias olla ehteid – kette, käevõrusid, pärleid, sõrmuseid, rippuvaid kõrvarõngaid jms.

5.14.Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided märjaks saavad või määrduvad.

5.15.Liikumistegevuse jaoks on vaja lapsele kaasa panna T-särk ja lühikesed püksid.

5.16.Lõunauinakuks sobivad pidžaama, öösärk või T-särk. Lapsel võib kaasas olla ka kaisuloom.

5.17.Riided ja jalanõud kindlasti varustada lapse nimega, et vältida vahetusse ja kaduma minemist.

5.18.Soodsate ilmastikutingimuste korral toimub võimalikult palju laste tegevusi lasteaias õues. Lapsed viibivad iga päev 1-2 korda õues sõltuvalt ilmast. Õuemineku otsustab rühmaõpetaja.

5.19.Mänguasju võib lasteaeda kaasa võtta reedeti s.o. mänguasjade päeval. Eelnevalt tuleb lapsele selgitada, et lasteaias laps lubab ka teistel mängida oma mänguasjadega. Lasteaed ei vastuta kaasavõetud mänguasjade kadumise või katkimineku eest.

5.20.Maiustusi ja nätsu lasteaeda kaasa ei võeta. Kostitada võib laps teisi lapsi sünnipäeva puhul.

5.21. Lasteaeda kaasa võetud mänguasjade, väärisesemete, mobiiltelefonide, nutiseadmete, raha jms. kadumise või purunemise eest lasteaia personal ei vastuta.

5.22.Lapsele jalgratta lasteaeda kaasa toomisel on kohustuslik tuua kaasa ka lapsele sobiv kiiver.

 

 

6.Turvalisuse tagamine

6.1.Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

6.2.Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse.

6.3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

6.4.Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

6.5.Lasteaia töökorraldusega on tagatud , et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.

6.6.Laste puhke- ja magamise ajal on laste juures  rühma töötaja.

6.7.Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

6.8.Õppekäigu ajal on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

6.9.Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

6.10.Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud.

6.11.Lasteaia õuealale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel.

6.12.Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge ja mänguasju.

6.13.Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama õpetajat või lasteaia direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

6.14. Turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks lasteaias koostatakse turvalisuse tegevuskava, mille teostamine kuulub direktori tööülesannete hulka.

6.15.Turvalisuse ohust teada saamisel informeeritakse direktorit, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi edasiandmine väljaspool asutust olevatele isikutele või asutustele, samuti meetmete tarvitusele võtmine s.h. tagajärgede likvideerimine.

6.16. Kõik vajalikud meetmed kirjeldatakse direktori poolt ning kooskõlastatakse hoolekoguga.

6.17.Lapse, lapsevanema või lasteasutuse töötaja sobimatu käitumise korral, mis ohustab teiste isikute vaimset või füüsilist turvalisust on oluline hinnata selle võimalikke põhjuseid ja olukorra tõsidust ning piisavalt tõsiste juhtumite korral tuleb reageerida kiiresti, rakendades pedagoogilisi või andragoogilisi võtteid või vajadusel tõkestada edasine sobimatu käitumine ning pöörduda politsei poole.

 

 

7.Nõuded lapse käitumisele

7.1.Laps juhindub oma käitumises headest kommetest ja tavadest ning riikliku õppekava oodatavatest tulemustest. Kui laps kahtleb, missugust käitumisviisi valida, pöördub ta, vältimaks nõuete rikkumist, nõu saamiseks lasteasutuse töötaja poole.

7.2.Laps oma käitumises toetub sellele, mis on omandatud kodus ning omandatakse edasi lasteasutuses ning mis tagab lapsele suutlikkuse teatud olukordades tulemuslikult toimida.

7.3.Laps käitub eakohaselt, omandades kogemusi, mis muudavad tema käitumist eesmärgipärasemaks ning vastutades tegude tagajärgede eest.

7.4.Laps oma käitumisega peab lugu teistest inimestest, tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest, hoiab puhtust ja korda.

 

 

8. Koostöö

8.1.Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste  kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut.

 

MEELDIVAT  KOOSTÖÖD !