Tunnustamine

                                                                      

VARSTU  VALLAVOLIKOGU

 

M Ä Ä R U S

 

Varstu     

11. september  2007   nr 7  

 

Varstu valla tunnustusavalduste andmise kord

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 3 punkt 2 alusel.

 

§ 1. Määruse reguleerimisala

Käesolev määrus sätestab Varstu valla vapimärgi (edaspidi vapimärk ), Varstu valla tänukirja (edaspidi tänukiri), kirjelduse, taotlemise, andmise ja kandmise alused ja korra.

§ 2. Vapimärk                                                                                                                                    (1) Vapimärk antakse füüsilisele isikule vallapoolse erilise austusavaldusena Varstu vallale osutatud väljapaistvate teenete eest hariduse, kultuuri, sotsiaal-, tervishoiu, majanduse, ettevõtluse, eestluse ja muudes valdkondades.

(2)  Vapimärk on Varstu valla vapi kujutisega märk, millel on kirje “Varstu vald“. Vapimärgi kõrgus 17 mm, värvilised detailid on teostatud kasutades kuumemaili, kollased detailid  kuldsest metallist, epoksiidkate ja liblikkinnitus.

(3) Samalaadsete teenete eest antakse vapimärk isikule üks kord elus, erilaadsete teenete eest võidakse isikule anda vapimärk pärast viie aasta möödumist eelmise vapimärgi andmisest.

§ 3. Tänukiri

(1) Tänukiri antakse tunnustusavaldusena füüsilisele isikule, vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste teenistujatele ja töötajatele, samuti Varstu vallas tegutsevatele juriidilistele isikutele ja juriidiliseks isikuks mitteolevate isikute ühendustele ühekordse tunnustusena Varstu valla hüvanguks ja maine kujundamiseks tehtud töö eest ning tänu avaldamiseks.

(2) Tänukirja blanketile (väärtpaber, formaat A4) kirjutatakse tänukirja saaja nimi ja andmise põhjendus.  

§ 4. Vapimärgi ja tänukirja taotlemine

(1) Taotlusi vapimärgi ja tänukirja andmiseks on õigus esitada vallaelanikel, volikogul, vallavalitsusel, valla hallatavatel asutustel ja vallas tegutsevatel juriidilistel isikutel.   

(2) Vapimärgi ja tänukirja taotlused esitatakse kirjalikult vallavalitsusse.

(3) Taotluses märgitakse:
1) tunnustamiseks esitatava isiku nimi, elukutse, amet, töö- või teenistuskoht;
2) tunnustamiseks esitatava isiku teenete kirjeldus;
3) formuleering ühe lausega, mille eest tunnustust avaldatakse;
4) tunnustusavalduse nimetus, mille andmist soovitakse;
5) tunnustusavalduse kavandatav kätteandmise aeg ja koht;
6) taotluse esitaja nimi, aadress, sidevahendite numbrid;
7) taotluse esitamise kuupäev ja taotluse esitaja või tema esindaja allkiri.  

§ 5. Taotluste läbivaatamine

(1) Vallavalitsus registreerib kõik nõuetekohaselt vormistatud ja tähtajal saabunud taotlused.

(2) Volikogu haridus- ja kultuurikomisjon vaatab nõuetekohaselt esitatud vapimärgi taotlused läbi. Komisjonil on õigus paluda taotluse esitajalt lisaselgitusi.

(3) Vallavalitsus vaatab nõuetekohaselt esitatud tänukirja taotlused läbi. Vallavalitsusel on õigus paluda taotluse esitajalt lisaselgitusi.

§ 6. Ettepaneku tegemine volikogule

(1) Volikogu haridus- ja kultuurikomisjon võtab esitatud vapimärgi taotluste suhtes oma seisukoha komisjoni koosolekul.

(2) Komisjoni otsuse alusel esitab volikogu esimees volikogule eelnõu vapimärgi andmise kohta.

§ 7. Ettepaneku tegemine vallavalitsusele

(1) Vallavanem võtab esitatud tänukirja taotluste suhtes seisukoha ja esitab vallavalitsusele eelnõu tänukirja andmise kohta.

§ 8. Vapimärgi ja tänukirja andmise otsustamine

(1) Vapimärgi andmise otsustab volikogu.
1) Volikogu võib teha muudatusi volikogu istungile esitatud otsuse eelnõusse.
2) Pärast muudatusettepanekute läbihääletamist otsustatakse eelnõu tervikuna vastuvõtmine avalikul hääletusel.

(2) Tänukirja andmise otsustab vallavalitsus.

§ 9.Tunnistus

(1) Vapimärgi kandmise õigust tõendab vastav tunnistus, millele kirjutavad alla volikogu esimees ja vallavanem ja mis antakse kätte koos vapimärgiga. Tunnistus kinnitatakse vallavalitsuse vapipitsatiga.

(2) Tunnistusele kirjutatakse aumärgi saaja nimi, teenete lühikirjeldus ja üleandmise kuupäev.

§ 10.  Vapimärgi ja tänukirja kätteandmine

(1) Vapimärgi ja tänukirja annab autasustatavale pidulikult kätte volikogu esimees või vallavanem.

(2) Vapimärk antakse pidulikult kätte Varstu valla aastapäeval või mõnel muul valla või riigi tähtpäeval või pidulikul üritusel.

§ 11. Avalikustamine

(1) Vapimärgi ja tänukirja saajate nimed koos teenete kirjeldusega avalikustatakse Varstu valla infolehes ja veebilehel.  

§ 12. Vapimärgi kandmine

(1) Vapimärki võib kanda üksnes isik, kellele see on antud.

(2) Vapimärki kantakse  ainult pidulike ja seltskondlike Varstu valla sündmuste puhul. Riiklike sündmuste puhul võib vapimärki kanda ainult juhul, kui see on kooskõlas teenetemärkide seaduse ja selle alusel antud teiste õigusaktidega.

(2) Vapimärki kantakse vasakul pool rinnal.  

§ 13. Jõustumine

Määrus jõustub  14. septembril 2007. a.

 

Ale Sprenk

Volikogu esimees

 

 

Allalaetavad wordi dokumendi failid:

Taotlus Varstu valla vapimärgi / tänukirja taotlemiseks