Rõuge valda teenindab Rõuge jäätmejaam

Rõuge valda teenindab Rõuge jäätmejaam, mis asub Rõuge alevikus katlamaja kõrval (Soojuse tn 4). Jaam on avatud teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval kell 8.00 – 16.00. Jäätmejaamas saavad Rõuge valla elanikud ära anda alljärgnevaid jäätmeliike:

1) paber ja kartong (20 01 01);

2) plastid (20 01 39);

3) metallid (20 01 40);

4) klaas (20 01 02);

5) biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01);

6) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 02, 20

02 03);

7) puit (20 01 38);

8) tekstiil (20 01 10, 20 01 11);

9) suurjäätmed (20 03 07);

10) sortimismääruse § 3 lõikes 2 nimetamata ohtlikud jäätmed (jäätmenimistu alajaotises 20 01 tärniga „*” tähistatud jäätmed) ning olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid jäätmekoodiga 15 01 10*.

 

 

Korraldatud jäätmeveo teenustasud alates 01.08.2017:

AS  Eesti Keskkonnateenused poolt tõusevad korraldatud jäätmeveo teenustasud  alates 01.08.2017 järgnevalt:

Jäätmeliik

Kategooria jäätmemahuti suurus

m3

Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest ilma käibemaksuta (€)

Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga (€)

Segaolme-

jäätmed

0,08

0,37

0,44

0,14

0,70

0,84

0,24

1,37

1,64

0,37

2,30

2,76

0,60

18,32

21,98

0,80

19,23

23,08

1,50

21,14

25,37

2,50

58,40

70,08

4,50

81,72

98,06

 

 

Muudatused jäätmekäitluses Varstu vallas

 

24. septembril toimub korraldatud jäätmeveo infopäev

Infopäev toimub seoses korraldatud jäätmeveole üleminekuga: 

kell 12.00 - Varstu Kultuurikeskuses

kell 14.00 -  Krabi rahvamajas

Korraldatud jäätmeveole üleminek

Lasva, Vastseliina, Mõniste ja Varstu vallad korraldasid riigihanke soodsaima hinnaga segaolmejäätmete vedaja leidmiseks. Hankel osalenud ettevõtetest esitas soodsaima pakkumise Eesti Keskkonnateenused AS, kellele omistati nimetatud piirkonnas viieks aastaks segaolmejäätmete veo ainuõigus alates käesoleva aasta 1. oktoobrist. Alates sellest kuupäevast muutuvad kõik teised korraldatud jäätmeveoga hõlmatud teenustega seotud lepingud antud piirkonnas kehtetuks ja jäätmevaldajal puudub õigus anda korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid üle muule jäätmekäitlejale või vedada neid ise. 

Järgnevalt püüamegi veidi selgitada, mida korraldatud jäätmevedu endast kujutab ja millised on olulisemad tingimused, mida jäätmevaldajal tuleks teada. Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustus tuleneb jäätmeseaduse § 69 lõikest 1. Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses veopiirkonnas. Jäätmevaldaja on kohustatud üle andma oma kinnistul tekkinud korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed (antud juhul segaolmejäätmed ja paberijäätmed) üksnes jäätmevedajale, kellele on antud veopiirkonnas korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessioon. 

Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärkideks on hoida keskkonda ning hõlmata jäätmekäitlusesse kõik jäätmetekitajad – ka need eramajad, väike-ettevõtted, kes seni ei ole veel prügiveoga liitunud. Eesmärk saavutatakse regulaarse jäätmeveoga, mistõttu on kehtestatud minimaalsed jäätmeveosagedused: tiheasustusalal tuleb jäätmeid vedada kord nelja, hajaasustusalal kord kaheteistkümne nädala tagant. Jäätmeveost saab mõjuva põhjuse olemasolul vabastada üksnes kohalik omavalitsus, kellele tuleb esitada vastav avaldus.

Lepingute sõlmimine

Eesti Keskkonnateenused AS saadab enne korraldatud jäätmeveo algust kõigile jäätmeveoga liidetud jäätmevaldajatele eeltäidetud veolepingud vastavalt andmetele, mis on edastatud vedajale jäätmevaldajate registriga kohaliku omavalitsuse poolt. Jäätmeveolepingu allkirjastamine ei ole küll kohustuslik, kuid tõrgeteta koostööks soovituslik. Lepingusse saab märkida oma kontaktandmed, mille kaudu on vedajal võimalik probleemide ilmnemisel kliendiga kiirelt ühendust võtta, salasõna, millega on kliendil telefoni teel võimalik teha lepingus muudatusi, näiteks tellida lisavedu, muuta kontaktandmeid.

Kindlasti tuleks meeles pidada seda, et lepingule reageerimata jätmine ei vabasta jäätmeveost. Kui jäätmevaldaja saab lepingu kinnistu kohta, mida ta elutegevuseks ei kasuta, millele puudub raskeveokile sobiv juurdepääs või on mõni muu mõjuv põhjus, miks jäätmeveo teostamine kinnistult on võimatu või pole otstarbekas, tuleb tal vabastuse taotlemiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse poole. Vastasel juhul jääb kinnistu jäätmeveoga liidetuks ja jäätmevaldaja võib mõne aja pärast ebameeldiva üllatusena avastada postkastist tühisõiduarve. Seetõttu on oluline juba enne korraldatud jäätmeveo algust need asjad korda ajada, teavitades asjaoludest nii jäätmevedajat kui ka kohalikku omavalitsust.

Kui jäätmevaldaja ei ole septembri keskpaigaks mingil põhjusel jäätmeveolepingut kätte saanud, tasub võimalike segaduste vältimiseks jäätmevedajaga ühendust võtta.

Veosagedus ja jäätmemahutid

AS Eesti Keskkonnateenused veab kõikidelt jäätmevaldajatelt jäätmeid regulaarselt (graafiku alusel) - vajadusel on võimalik tellida lisavedu. Lisaks on kehtivate õigusaktide kohaselt kohustatud kõik jäätmevaldajad omama jäätmemahutit. Jäätmete kogumiseks kasutatava jäätmemahuti puudumisel saab soovi korral sobiva mahuti laenutada või osta AS-lt Eesti Keskkon-nateenused - vastavast soovist palume meid eelnevalt kindlasti kirjalikult teavitada. Juhul, kui täna rendite konteinerit Ragn-Sells AS-lt, siis tuleb Teil kindlasti teavitada AS-i Eesti Keskkonnateenused soovist rentida kogumismahuti ja leppida kokku Teile sobiv paigaldusaeg.

Jäätmete kogumiseks tuleb jäätmevaldajal kasutada nõuetele vastavaid kaanega varustatud jäätmemahuteid, mida on võimalik tühjendada tõstemehhanismi abil jäätmeid kokkupressivasse jäätmeveokisse. Standardsete jäätmemahutite nõue tuleneb tühjendamisel kasutatavast vabapuistemeetodist, mille käigus haagitakse konteiner jäätmeveoki tõstemehhanismi külge. 

Vastavalt Lasva, Vastseliina, Mõniste ja Varstu valla jäätmehoolduseeskirjadele võib jäätmete kogumiseks kasutada 

1) plastist ja kaanega varustatud käsitsi teisaldatavaid 80 kuni 1100 liitriseid ratastel kogumismahuteid; 

2) metallist ja kaanega varustatud 1,5 m3 kuni 4,5m3 ratasteta kogumismahuteid; 

3) lepingu sõlmimisel segaolmejäätmete kogumiseks jäätmevedaja poolt tarnitavad 140 liitriseid jäätmekotte, kuhu tohib panna maksimaalselt 10kg olmejäätmeid.

Tegelikkuses on kasutusel mitmesugused käsitsi valmistatud ja vanaaegsed metallmahutid, mida on võimalik tühjendada ainult käsitsi. Nõuetekohane on konteiner, mis vastab ettenähtud kindlatele minimaalsetele mõõtudele ning mille ees ülemine äär on umbes 5 cm kõrgune. Võttes arvesse töötajate ohutust, tühjendab Eesti Keskkonnateenused AS ainult standardile vastavaid mahuteid. Täpsemat informatsiooni jäätmemahuti parameetrite kohta saab Eesti Keskkonnateenused AS-i klienditeenindusest aadressil Tähe 108 Tartu, klienditelefonilt 1919 või kodulehelt www.keskkonnateenused.ee.

Konteinerit soetades tuleks tähelepanu pöörata muuhulgas ka mahuti valmistusplastile, mis peaks vastu talvekülmadele ja UV-kiirgusele. Kindlasti ei sobi siseruumides kasutamiseks mõeldud konteinerid. Soovitatav on kasutada tuntud tootjate (SULO, OTTO) konteinereid. Kõige kindlam on soetada või rentida konteiner otse jäätmevedajalt.

Konteineri paiknemine ja juurdepääs

Kogumisvahend tuleb tühjenduspäeval paigutada mitte kaugemale kui 10 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast. Sõidutee laiuseks peab olema 3,5 meetrit ja kõrguseks 4 meetrit. 600-liitrised ja suuremad mahutid tuleb paigutada neid tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega alusele, millele on tagatud jäätmeveoki vahetu juurdepääs konteineri tühjendusküljelt.

Mahuti transportimist kaugemalt kui 10 m jäätmeveokini ja lukustamata värava või tõkkepuu käsitsi avamist on võimalik tellida tasulise lisateenusena, juhul kui jäätmevaldaja soovib kasutada mugavusteenust.

Kui graafikujärgsel jäätmeveopäeval ei ole korraldatud jäätmeveoga liidetud kinnistul konteinerit nähtaval või kättesaadavas kohas, fikseerib teenindav meeskond tühisõidu, mille kohta esitatakse jäätmevaldajale hiljem arve.

Talveperioodil ja kevadel teede lagunemise ajal võib tulla ette olukordi, kus kinnistule juurdepääs on raskeveokile raskendatud või võimatu. Asjatute tühisõitude vältimiseks palub Eesti Keskkonnateenused AS neid kindlasti enne veopäeva teavitada, kui teeolud ei võimalda kinnistule juurdepääsu.

Ettemakstud jäätmekoti teenus 

Eesti Keskkonnateenused AS pakub oma klientidele, kelle kinnistule juurdepääs on seoses kehvade teeoludega raskendatud või võimatu, lahendust ettemakstud jäätmekotiteenuse näol. Korraga müüakse kliendile aasta tühjenduskordade arv jäätmekotte. Ettemakstud jäätmekoti kasutajad sõlmivad AS-ga Eesti Keskkonnateenused tavapärase jäätmeveoteenuse osutamise lepingu lisa, milles märgitakse konteineri liigiks ettemakstud jäätmekott, lepitakse kokku kottide arv, üleandmise koht ja veograafik. Jäätmevaldaja viib ettemakstud jäätmekoti lähimasse jäätmete üleandmiskohta, mis on märgitud ka lepingu lisas. Jäätmekoti üleandmiseks tuleks jäätmevaldajal kotile kirjutada oma lepingu number või kinnistu nimi.

Tegu on 140-liitrise punast värvi kotiga, mis on märgistatud vastavate kirjadega. Erinevus tavalise jäätmekoti lepinguga võrreldes seisneb selles, teenuse hind sisaldab nii jäätmeveo kui ka koti hinda. Teenuse eest tasutakse ette, mistõttu arvet sellele ei järgne. Ühe ettemakstud koti hind koos käibemaksuga on 0,32€. Lisandub 140 liitrise mahuti veohind konkreetses piirkonnas.

Ühismahutite kasutamine

Jäätmevaldajad, kes soovivad kasutada ühismahutit, peavad sõlmima sellekohase ühiskokkuleppe omavahel ja määravad ühe lepingu poole, kes vastutab ühismahuti kasutamise eest. Vastav avaldus ühismahuti kasutamise kohta tuleb esitada kohalikku omavalitsusse. 

Meeldivat koostööd soovides  AS Eesti Keskkonnateenused,  www.keskonnateenused.ee 

 Alates 1. oktoobrist toimub Varstu vallas üleminek korraldatud jäätmeveole.

Jäätmevaldajal, kes taotleb alates 1. oktoobrist jäätmeveo vabastust, perioodilist mitteliitumist või ühise jäätmemahuti kasutamist, palume pöörduda põhjendatud avaldusega vallavalitsuse poole  septembrikuu jooksul. 

Avaldus tuleb esitada vastaval blanketil Varstu Vallavalitsusse, blankett on kättesaadav Riigi Teatajas ja valla kodulehel (Varstu valla jäätmehoolduseeskirja lisad). Avalduse võib esitada nii paberkandjal kui digiallkirjastatult.

Kõik avaldused vaadatakse eraldi läbi ning korraldatud jäätmeveost vabastamine on pigem erand kui reegel. Kindlasti ei ole jäätmeveost vabastamiseks piisav väide, et majapidamises jäätmeid üldse ei teki. Küll aga tuleb vabastamine kõne alla juhtudel, kui majas keegi ei ela, jäätmevaldaja juurde puudub sõidutee või elab jäätmevaldaja niivõrd eraklikus kohas, kust jäätmevedu on ülemäära kulukas ning selleks puudub tervise- või keskkonnakaitsevajadus.

Võrumaa omavalitsuste jäätmekava

 

 

Dokumendid:

Võrumaa omavalitsuste jäätmekava 2015-2020

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud./images/arengukavad/Vrumaa_omavalitsuste_jtmekava_2010_2014_VASTU_VETUD.pdf" target="_blank">Võrumaa omavalitsuste jäätmekava 2010-2014

Varstu valla jäätmehoolduseeskiri