Toimetulekutoetus

2014 a. toimetulekupiiri määr on 90 eurot kuus üksi elavale isikule või perekonna esimesele liikmele ning perekonna iga järgneva liikme toimetulekupiiri suurus on 72 eurot

Toimetulekutoetuse taotlemine:

Esmakordsel pöördumisel ja muutuste korral


Pöörduda sotsiaalosakonda hiljemalt 20-ndaks kuupäevaks ja esitada järgmised dokumendid:


1. kõigi pereliikmete isikut tõendavad dokumendid;

2. eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument;

3. jooksval kuul tasumisele kuuluvad arved eluasemekulude, elektrienergia, gaasi, kütuse, maamaksu, hoonekindlustuskulude kohta;

4. perekonna liikmete sissetulekut tõendavad dokumendid;

5. töötavatel pereliikmetel tööandaja poolt väljastatud tõend, kus on märgitud brutosissetulek, sellest maha arvatud tulumaks ja elatis;

6. töötutel töötukassa poolt välja antud töötust või aktiivset tööotsimist tõendav dokument;

7. töötutel, kes said eelmisel kuul töötu staatuse, esitada tööandja poolt väljastatud tõend töölepingu lõppemisel makstud hüvitise kohta;

8. kohtuotsus elatise väljamõistmise kohta ja tõend elatise saamise või mittesaamise kohta; õigus elatist saada;

9. arveldusarve number;

10. vajadusel muud täiendavad dokumendid.

 

Kodanik on kohustatud kirjalikult teavitama Varstu valla sotsiaaltöö spetsialisti enda ja oma pereliikmete isikuandmete, sissetulekute ja elukoha muutusest.

 

Dokumendid:

Maakonnas tehnilisi abivahendeid pakkuvad asutused

Toimetulekutoetuse avalduse vorm

Toimetulekutoetuseks kulude piirmäärad