Arengukavad

 

Varstu valla arengukava aastateks 2011 - 2030

Varstu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava

 

Varstu valla terviseprofiil ja tegevuskava 2015 - 2018

Eesti rahvastiku arengukava 2009 – 2020 : inimeste tervis mõjutab märkimisväärselt nende võimet

igapäevaelus toime tulla, nende sotsiaalset ja majanduslikku panust riigi ülesehitamisel ja riigi üldist

edu. Tervis on seega oluline rahvuslik ressurss, mis väärib sihi-ja kavakindlat arendamist. Samuti

kuulub õigus tervise kaitsele inimese põhiõiguste hulka ning kõikidele inimestele peavad olema

tagatud vajalikud eeldused parima võimaliku terviseseisundi saavutamiseks – igal Eesti inimesel, sh.

ka Varstu valla elanikul peab olema võimalus elada tervist toetavas keskkonnas ja võimalus teha

tervislikke valikuid.

Varstu terviseprofiili üldeesmärgiks, nagu ka Eesti rahvastiku arengukavas, on elanike pikk ja

kvaliteetne elu. Tähtis pole ainult eluea pikkus, vaid ka võimalikult kaua terve ja tegus olla.

Eesmärk saavutatakse läbi tegevuskava viies valdkonnas: sotsiaalne sidusus, laste ja noorte tervis,

keskkond, tervislik eluviis, tervishoid.

Varstu terviseprofiili koostamisel lähtuti samadest väärtustest kui Eesti rahvatervise arengukavas.

• Inimõigused

• Ühine vastutus tervise eest

• Võrdsed võimalused ja õiglus

• Sotsiaalne kaasatus

• Tõenduspõhisus

Varstu valla terviseprofiil ja tegevuskava on kooskõlastatud Varstu Vallavolikogu poolt 15. detsembril 2015.

Varstu valla terviseprofiil valmis Euroopa Sotsiaalfondi programmi" Tervislikke valikuid toetavad meetmed" toel.