Asjaajamisjuhised

 

Avaliku ürituse korraldamise teatis (allalaetav wordi dokument)

 

Peretoetuse blankett


Avaldus vajaduspõhise peretoetuse saamiseks

 

 

 

Elukoha registreerimine

 

Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse.  
Elukoha registreerimine on vajalik selleks, et omavalitsused saaksid osutada teenuseid oma territooriumil elavatele inimestele.
Elukohateates esitatakse ühe elukoha aadressiandmed. Perekonnaliikmed võivad esitada ühise elukohateate, kindlasti tuleb teatel esitada ka alaealiste laste andmed. Elukohateatega kinnitatakse rahvastikuregistrisse kantud aadressiandmete muutmise või lisamise soovi.
Kui isik ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, lisab ta elukohateatele ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia (näiteks üürileping)  või ruumi omaniku loa (allkiri elukohateatel) elukohateates nimetatud elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse.  

Kaasomandis oleva ruumi aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse lisab elukohateate esitaja elukohateatele kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusoleku elukohateate esitamiseks, välja arvatud juhul, kui ruumi omanike vahelisest kaasomandi kasutamise kokkuleppest ei tulene teisiti. Sellisel juhul lisatakse elukohateatele kaasomanike kokkulepet tõendav dokument. 

Elukoha andmete muutumist saab esitada:

  • riigiportaali eesti.ee kaudu
  • digitaalallkirjaga e-posti teel. Selleks peab olema ID-kaart ning arvuti vastavalt juhistele ettevalmistatud;
  • kirjalikult, elukohateadet saab täita kas kohapeal või saata postiga.
  •  

Vajalikud dokumentid elukohateate esitamisel:

  • elukohateade. Blanketid -   doc vorm (salvestatav ja digiallkirjastatav);  pdf  vorm (täidetav, salvestatav, digiallkirjastatav, prinditav);
  • koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest kui dokumendid saadetakse postiga (pole vaja digitaalallkirja puhul ja isiklikul kohalem ilmumisel);
  • koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või ruumi omaniku nõusolek allkirjana elukohateatel või eraldi dokumendina  - kui teate esitaja ei ole ruumi omanik. Elukohateate esitamisel e-posti teel  või riigiportaali e-teenuseid kasutades kinnitab ruumi omanik oma nõusolekut digitaalallkirjaga;
  • kaasomanike või nende esindajate nõusolek elukoha andmete esitamiseks - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel. Kui ruumi omanike vahel on kaasomandi kasutamise kokkulepe, lisatakse kaasomanike nõusoleku asemel kaasomanike kokkulepet tõendav dokument; 

Lisainfo:

Rahvastikuregistri seadus

Statistiliste andmete rahvastikuregistrisse kandmise teate vorm ja täitmise juhend

Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend